Camping - Trekking - Hiking...

21-23/04/2023 Đu dây ở Philieng

 21-23/04/2023 Đu dây ở Philieng 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐠- 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 đ𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 LPA hợp tác cùng  𝐸𝑣𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡- Đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑚𝑎̣𝑜 […]